تبادل الکترونیکی اسناد بستری از بستر سپاس

867

در راستای تحقق دولت الکترونیک در حوزه درماندستورالعمل سپاس در تبادل الکترونیکی اسناد بستری

ضروریات ارسال الکترونیکی داده پیام خدمات سلامت برای بهبود کیفیت

اصول تبادل و رسيدگي الکترونيکي اسناد بستري و بستري...

ارائه تبادل و رسيدگي الکترونيکي اسناد بستري و بستري موقت و اقدامات لازم جهت اجرا

فرآیند اجرایی تبادل الکترونیکی اسناد

اقدامات الزامی که بایستی بیمارستانها اقدام نمایند

اقدامات انجام شده

اقدامات انجام شده توسط تیم ستادی جهت پیاده سازی پروژه تبادل الکترونیکی اسناد

تجربیات رفع مسائل پروژه تبادل الکترونیکی اسناد

اقداماتی که در بیمارستان پایلود جهت رفع مسائل انجام شد

اقدامات الزامی جهت پیاده سازی تبادل الکترونیکی

اقدامات الزامی جهت پیاده سازی تبادل الکترونیکی اسناد بستری و بستری موقت بر بستر سپاسمطالب مرتبط :از مجموع 2 رأی

فاقد نظر