سپاس

2271

راهنمای سامانه پرونده الکترونیکی سلامتکدینگ طبقه بندی تشخیص بیماری ها(ICD10)

نسخه نهایی کدینگ طبقه بندی تشخیص بیماری ها(ICD10) مورد تائید معاونت درمان

سیام

سامانه یکپارچه اطلاعات مراکز

تبادل الکترونیکی اسناد بستری از بستر سپاس

در راستای تحقق دولت الکترونیک در حوزه درمان

شاخصهای ارزیابی کیفیت داده های سپاس

بررسی شاخصهای کفیت داده

سرویسهای هدف پرونده الکترونیک سلامت

ارسال داده پیام به این سرویسها

کدینگ فهرست دارویی در تبادل اطلاعات الکترونیکی

سند مصوب کدینگ فهرست دارویی کمیته مکسا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کدینگ ثبت دستورات و پاسخ دهی آزمایش در تبادل اطلاع...

راهنمای استفاده از اسناد کدینگ ثبت دستورات و پاسخدهی خدمات آزمایشگاه در تبادل اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت
از مجموع 4 رأی

فاقد نظر