اداره زیرساخت و شبکه

1740
 • سازماندهی شبکه های موجود دانشگاه در مراکز و توابع وابسته ستاد مرکزی دانشگاه، معاونت آموزشی،مرکز تحقیقات کاربردی ،معاونت درمان،معاونت بهداشت، بیمارستان بنت الهدی،دانشکده بهداشت، بیمارستان امام رضا (ع)،بیمارستان امام علی (ع)،دانشکده پرستاری و مامائی،دانشکده پزشکی،معاونت دانشجویی و فرهنگی،خوابگاه های دانشجویی سه گانه شهر بجنورد،معاونت پژوهشی ،معاونت   غذا و دارو ،مرکز بهداشت بجنورد،آزمایشگاه آب و خاک ،پانسیون رفاهی حر،مرکز اورژانس 115 حر، مرکزبهداشتی حر،مرکز بهداشتی بوعلی،مرکز بهداشتی مدنی،مرکزبهداشتی کامیاب،مرکز بهداشتی فیاض بخش ، شبکه بهداشت و درمان شهرستان شیروان و مراکز تابعه،شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاجرم و مراکز تابعه ، شبکه بهداشت و درمان شهرستان مانه و سملقان و مراکز تابعه،شبکه بهداشت  و درمان شهرستان فاروج و مراکز تابعه،شبکه بهداشت و درمان شهرستان  اسفراین و مراکز تابعه،شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه و مراکز تابعه ،
 • سازماندهی شبکه های وایرلس نقطه به نقطه موجود دانشگاه در مراکز و توابع وابسته
 • توسعه شبکه های محلی موجود دانشگاه در مراکز و توابع وابسته
 • توسعه شبکه های وایرلس نقطه به نقطه موجود دانشگاه در مراکز و توابع وابسته
 • ایجاد شبکه های محلی جدید دانشگاه در مراکز و توابع وابسته
 • ایجاد شبکه های وایرلس نقطه به نقطه جدید دانشگاه در مراکز و توابع وابسته
 • سازماندهی دومین دانشگاه در مراکز مستقر شهر بجنورد
 • توسعه دومین دانشگاه در مراکز مستقر شهر بجنورد
 • ایجاد و سازماندهی  دومین دانشگاه در مراکز ستقر در شهر های استان
 • بهبود کارآیی استفاده از رایانه های سطح دانشگاه
 • توسعه ، راه اندازی و امکان استفاده از DNS داخلی و سیاستگذاری در استفاده از نام بجای IP در سطح دانشگاه و ایجاد ارتباط با نام های بیرون
 • پشتیبانی و سازماندهی کارشناسان رایانه مراکز تابعه.
 • ایجاد ، توسعه و پشتیبانی آنتی ویروس و سرور های مرتبط در سطح دانشگاه
 • ایجاد و سازماندهی سرور های دانشگاه
 • ساماندهی و توسعه ساختار برق و مسائل مرتبط با آن از قبیل ارت و ... در سطح دانشگاه.
 • ساماندهی منابع سخت افزاری دانشگاه

از مجموع 6 رأی

فاقد نظر