حامد ره آموز

1420

سمت :  کارشناس مجازی سازی و دیتا سنتر

داخلی 31511013

وظایف انجام امور محوله 


از مجموع 4 رأی

فاقد نظر