لیست سامانه های موجود در دانشگاه

14377
 
ردیف نام سامانه / نرم افزار(محصول) دستگاه نام شرکت عنوان قرارداد منعقده با شرکت آدرس سامانه (در صورت تحت وب بودن) حوزه استفاده کننده از سامانه شماره تلفن و مسئول مربوطه ارتباط با ادمین سامانه توضیحات تصاویر
1 سامانه پاسخدهی به آزمایشات کرونا     http://hmis.nkums.ac.ir:82/HISArea/ClinicService   32210941-44 آقای مهندس قاسمپور    
2 نسخه نویسی الکترونیک     No.nkums.ac.ir   32210941-44 آقای مهندس قاسمپور    
3 سامانه پژوهان بهسان ایساتیس یزد پشتیبانی https://res.nkums.ac.ir واحدهای پژوهشی و اعضای هیئت علمی

 آقای بخش آبادی- 

  32296764- داخلی156

 

آقای مهندس خسروشاه    
4 سامانه کتابخانه مرکزی پارس آذرخش قراداد فعال نداریم https://lib.nkums.ac.ir کتابخانه های دانشگاه

آقای وحیدی-32296764- داخلی225

 

آقای مهندس خسروشاه    
5 سامانه مجله دانشگاه یکتا وب قرارداد فعال نداریم https://journal.nkums.ac.ir اعضای هیئت علمی خانم لنگری زاده-32296764-داخلی  200 آقای مهندس خسروشاه    
6 ایمیل دانشگاهی پارس آوان قرارداد فعال نداریم https://mail.nkums.ac.ir اعضای هیئت علمی، کارکنان، دانشجویان  مهندس خسروشاه-32296764-داخلی 1023 آقای مهندس خسروشاه    
7 سامانه مقالات   قرارداد فعال نداریم https://eprint.nkums.ac.ir کلیه پژوهشگران

خانم کارگزار-32296764- داخلی202

 

آقای مهندس خسروشاه    
8 سامانه آرشیو الکترونیکی تصاویر پزشکی (pacs) امام علی مارکو پکس قرارداد پشتیبانی سالیانه https://pacs_iah.nkums.ac.ir/metric بیمارستان های دانشگاه آقای مهندس شکیبا-32297010-داخلی 1042      
9 سامانه آرشیو الکترونیکی تصاویر پزشکی (pacs)امام رضا مارکو پکس قرارداد پشتیبانی سالیانه http://pacs_irh.nkums.ac.ir/metric بیمارستان های دانشگاه آقای مهندس سیدی-32228111      
10 سامانه آرشیو الکترونیکی تصاویر پزشکی (pacs) آیت الله هاشمی مارکو پکس قرارداد پشتیبانی سالیانه https://pacs_nsh.nkums.ac.ir/metric بیمارستان های دانشگاه آقای مهندس امجدی-      
11 سامانه آرشیو الکترونیکی تصاویر پزشکی (pacs) امام حسن مارکو پکس قرارداد پشتیبانی سالیانه https://pacs_ihh.nkums.ac.ir/metric بیمارستان های دانشگاه خانم مهندس مهوش -31514020      
12 سامانه آرشیو الکترونیکی تصاویر پزشکی (pacs) امام خمینی شیروان مارکو پکس قرارداد پشتیبانی سالیانه https://pacs_ekh.nkums.ac.ir/metric بیمارستان های دانشگاه آقای مهندس حسن پور      
13 سامانه آرشیو الکترونیکی تصاویر پزشکی (pacs) جاجرم مارکو پکس قرارداد پشتیبانی سالیانه http://pacs_ijh.nkums.ac.ir/metric/ بیمارستان های دانشگاه آقای مهندس حسینی فر      
14 سامانه آرشیو الکترونیکی تصاویر پزشکی (pacs) آشخانه مارکو پکس قرارداد پشتیبانی سالیانه https://pacs_mvs.nkums.ac.ir/metric بیمارستان های دانشگاه خانم مهندس شادکامی      
15 سامانه آرشیو الکترونیکی تصاویر پزشکی (pacs) فاروج مارکو پکس قرارداد پشتیبانی سالیانه http://pacs_fh.nkums.ac.ir/metric بیمارستان های دانشگاه        
16 سامانه سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) فاروج میگفاوا قرارداد پشتیبانی سالیانه   بیمارستان های دانشگاه        
17 سامانه سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) بنت الهدی میگفاوا قرارداد پشتیبانی سالیانه   بیمارستان های دانشگاه

خانم مهندس اسدی

32236551-4

     
18 سامانه سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) امام علی میگفاوا قرارداد پشتیبانی سالیانه   بیمارستان های دانشگاه آقای مهندس شکیبا - 32297010 -داخلی1042       
19 سامانه سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) آیت الله هاشمی میگفاوا قرارداد پشتیبانی سالیانه   بیمارستان های دانشگاه        
20 سامانه سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) امام رضا میگفاوا قرارداد پشتیبانی سالیانه   بیمارستان های دانشگاه آقای مهندس سیدی-32228111      
21 سامانه سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) امام حسن میگفاوا قرارداد پشتیبانی سالیانه   بیمارستان های دانشگاه خانم مهندس مهوش -31514020      
22 سامانه سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) امام خمینی شیروان میگفاوا قرارداد پشتیبانی سالیانه   بیمارستان های دانشگاه        
23 سامانه سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) جاجرم میگفاوا قرارداد پشتیبانی سالیانه   بیمارستان های دانشگاه        
24 سامانه سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)آشخانه  میگفاوا قرارداد پشتیبانی سالیانه   بیمارستان های دانشگاه        
25 سامانه pacs تحت وب دانشگاه (metric) مارکو پکس قرارداد پشتیبانی سالیانه https://pacs.nkums.ac.ir بیمارستان های دانشگاه        
26 سامانه سیب دانش پارسیان قرارداد فعال نداریم https://sib.nkums.ac.ir مراکز بهداشتی و درمانی خانم مهندس حسینی- 32247195      
27 اتوماسیون دبیرخانه فرزین شرکت آینده سازان کهکشان نرم افزار(آیکن) قرارداد پشتیبانی سالیانه https://atm.nkums.ac.ir تمامی واحدهای دانشگاه مهندس جوارشی-       
28 اتوماسیون حضور و غیاب  شرکت دانش بنیان کارا 2000 قرارداد پشتیبانی سالیانه https://io.nkums.ac.ir تمامی پرسنل دانشگاه خانم یوسفی- 31513122      
29 سامانه آرم وب شرکت دانش بنیان کارا 2000 قرارداد پشتیبانی سالیانه https://io.nkums.ac.ir:8080 سوپروایزر سامانه حضور و غیاب        
30 نرم افزار نظام نوین مالی شرکت روزآمد قرارداد پشتیبانی سالیانه https://brd.nkums.ac.ir همکاران واحد مالی دانشگاه آقای جلالی -31511157 آقای مهندس جوادی    
31 نرم افزار صدور احکام شاغلین(پرسنلی) شرکت طرح پردازان آذرخش قرارداد پشتیبانی سالیانه https://brd.nkums.ac.ir همکاران کارگزین دانشگاه آقای حمیدی- 31511124 آقای مهندس جوادی    
32 نرم افزار حقوق و دستمزد شاغلین شرکت طرح پردازان آذرخش قرارداد پشتیبانی سالیانه https://brd.nkums.ac.ir همکاران واحد حقوق و دستمزد دانشگاه آقای یزدانی-31511164 آقای مهندس جوادی    
33 نرم افزار آموزش کارکنان شرکت طرح پردازان آذرخش قرارداد پشتیبانی سالیانه https://brd.nkums.ac.ir همکاران واحد آموزش دانشگاه آقای یوسفی-31511180 آقای مهندس جوادی    
34 نرم افزار پرداخت بازنشستگی شرکت طرح پردازان آذرخش قرارداد پشتیبانی سالیانه https://brd.nkums.ac.ir همکاران واحد پرداخت بازنشستگی دانشگاه آقای فراست- 31511162 آقای مهندس جوادی    
35 نرم افزار برقرای بازنشستگی شرکت طرح پردازان آذرخش قرارداد پشتیبانی سالیانه https://brd.nkums.ac.ir همکاران واحد برقراری بازنشستگی آقای اسدی-31511114 آقای مهندس جوادی    
36 سامانه خدمات الکترونیک کارکنان (احاک الکترونیک ، خلاصه سوابق پرسنل و ...) شرکت طرح پردازان آذرخش قرارداد پشتیبانی سالیانه https://fish.nkums.ac.ir تمامی پرسنل دانشگاه آقای حمیدی- 31511124 آقای مهندس جوادی    
37 سیستم جامع آموزش کارکنان شرکت طرح پردازان آذرخش قرارداد پشتیبانی سالیانه https://fish.nkums.ac.ir تمامی پرسنل دانشگاه آقای یوسفی- 31511180 آقای مهندس جوادی    
38 سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت طرح پردازان آذرخش قرارداد پشتیبانی سالیانه https://fish.nkums.ac.ir تمامی پرسنل دانشگاه خانم ایلخانی-31511128 آقای مهندس جوادی    
39 سیستم اتوماسیون احکام و گردش کار شرکت طرح پردازان آذرخش قرارداد پشتیبانی سالیانه https://fish.nkums.ac.ir تمامی پرسنل دانشگاه آقای حمیدی-31511124 آقای مهندس جوادی    
40 سامانه برنامه های راه دور - - https://brd.nkums.ac.ir تمامی همکاران استفاده کننده از سامانه های اداری و مالی دانشگاه آقای مهندس جوادی-31511002 آقای مهندس جوادی    
41 سامانه تحت وب تشکیلات شرکت طرح پردازان آذرخش قرارداد پشتیبانی سالیانه https://tsk.nkums.ac.ir:81 وزارت خانه آقای ریحانی- 31511144 آقای مهندس جوادی    
42 سامانه تضمینات(سامانه نجات) دانشگاه علوم پزشکی تهران قرارداد پشتیبانی سالیانه https://tzm.nkums.ac.ir همکاران مدیریت مالی دانشگاه آقای مقدسی-31511120 آقای مهندس جوادی    
43 سامانه تشکیلات شرکت طرح پردازان آذرخش قرارداد پشتیبانی سالیانه https://brd.nkums.ac.ir همکارات مهندسی مشاغل سازمان آقای ریحانی-31511144 آقای مهندس جوادی    
44 سامانه تغذیه جهان گستر قرارداد خرید دارد ،پشتیبانی ندارد https://csa.nkums.ac.ir مدیریت دانشجویی- مسئول تغذیه (آقای علیزاده)        
45 سامانه تردد جهان گستر قرارداد خرید دارد ،پشتیبانی ندارد https://csa2.nkums.ac.ir مدیریت دانشجویی-مسئول اتوماسیون دانشجویی (خانم دلاوری)        
46 سپاس database sepas وزارت     فاوا دانشگاه        
47 سپاس application sepas وزارت     فاوا دانشگاه        
48 HMIS سامانه میکفاوا    https://hmis.nkums.ac.ir بیمارستانهای تابعه و دانشگاه        
49 نوبتدهی میکفاوا   https://nobat.nkums.ac.ir بیمارستانهای امام رضا و امام علی        
50 CIS طب و رایانه     کلینیک ویژه مستقل        
51 his میکفاوا     کلینیک ویژه مستقل        
52 سرور data اتوماسیون عملیاتی 115 فناوری الکترونیک آسمان کارمانیا کرمان     اورژانس 115        
53 وب سرویس اتوماسیون عملیاتی 115 فناوری الکترونیک آسمان کارمانیا کرمان   https://emsh.nkums.ac.ir   اورژانس 115        
54 voip server  مرکزپیام 115 فناوری الکترونیک آسمان کارمانیا کرمان     اورژانس 116        
55 سامانه آموزشی هماوا سما سامانه قرارداد پشتیبانی سالیانه https://stu.nkums.ac.ir حوزه آموزش دانشگاه و دانشجویان و اساتید

خانم کریمی، مهندس خواجه پور 1200-1199

آقای مهندس خواجه پور    
56 ثبت فعالیت های اعضای هیئت علمی (نگاه) فرسان پردازش نوین خراسان قرارداد پشتیبانی سالیانه https://ehe.nkums.ac.ir واحد هیئت علمی معاونت آموزشی و اساتید هیئت علمی خانم علیزاده 1213-1214 آقای مهندس خواجه پور    
57 سامانه کلینیک دندان پزشکی طب و رایانه قرارداد فعال نداریم   کلینیک دندان پزشکی دانشگاه        
58 سامانه ارزشیابی هماوا سما سامانه قراداد پشتیبانی سالیانه https://stu.nkums.ac.ir واحد EDC معاونت آموزشی و اساتید  خانم رجبی 1201-1202 آقای مهندس خواجه پور    
59 سامانه بایگانی الکترونیکی دانشجویی سما سما سامانه قرارداد فعال نداریم https://stu.nkums.ac.ir/saba واحد فارغ التحصیلان معاونت آموزشی خانم وحدانی 1200 آقای مهندس خواجه پور    
60 سامانه ثبت نام آنلاین دانشجویان جدیدالورود سما سامانه قراداد پشتیبانی سالیانه https://stu.nkums.ac.ir دانشجویان جدیدالورود خانم وحدانی 1200 آقای مهندس خواجه پور    
61 سامانه مالی دانشجویان شهریه پرداز سما سما سامانه قرارداد پشتیبانی سالیانه https://stu.nkums.ac.ir دانشجویان شهریه پرداز  خانم جعفریان 1216 آقای مهندس خواجه پور    
62 سامانه درخواست خدمات فاوا مدیریت فاوا دانشگاه قرارداد پشتیبانی فعال ندارد https://ticket.nkums.ac.ir کلیه کارکنان دانشگاه آقای مهندس  باقری - 31511012 آقای مهندس  باقری - 31511012    
63 سامانه ویدیو کنفرانس  مدیریت فاوا دانشگاه قرارداد پشتیبانی فعال ندارد            
64 سامانه صندوق درآمد مراکز بهداشتی و درمانی شرکت امین رایانه آذر قرارداد پشتیبانی سالیانه   کارکنان مالی مراکز بهداشتی و درمانی و مالی ستاد دانشگاه        
65 مدیریت کارانه پرسنل اورژانس مدیریت فاوا دانشگاه قرارداد پشتیبانی فعال ندارد https://ems-karaneh.nkums.ac.ir کارکنان اورژانس معاونت درمان        
66 مدیریت جامع مرکز فوریت های پزشکی مدیریت فاوا دانشگاه قرارداد پشتیبانی فعال ندارد            
67 داشبورد مدیریتی سپاس (پرونده الکترونیکی سلامت) برجاس قرارداد پشتیبانی فعال ندارد https://sepas.nkums.ac.ir مدیریت فاوا دانشگاه، معاونت درمان        
68 سامانه آزمایشگاه غذا و دارو (پاردیک) پاردیک قرارداد پشتیبانی سالیانه   معاونت غذا و دارو        
69 سامانه مواد مخدر دانشگاه شیراز قرارداد پشتیبانی فعال ندارد   معاونت غذا و دارو        
70 سامانه وبینار و ویدیوکنفرانس مدیریت فاوا دانشگاه قرارداد پشتیبانی فعال ندارد https://webinar.nkums.ac.ir معاونت آموزشی و دانشکده ها        
71 سامانه سهم مدیریت فاوا دانشگاه قرارداد پشتیبانی فعال ندارد https://satm.nkums.ac.ir کلیه دانشگاه   آقای مهندس قهرمانی    
72 سامانه تجهیزات پزشکی  معاونت درمان     معاونت درمان        
73 سامانه آموزش مجازی نوید دانشگاه علوم پزشکی مجازی پشتیبانی و محل فیزیکی سرور در دانشگاه علوم پزشکی مجازی http://nkumsnavid.vums.ac.ir مرکز آموزش مجازی دانشگاه و دانشکده ها

05831511330

05831511331

مهندس سمیه جباری

مهندس

ام البنین محمدی

   
74 سامانه آزمون الکترونیک فرادید مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی/شرکت فرادید رایان افزار پشتیبانی http://ve.nkums.ac.ir مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه و دانشکده ها

05831511330

05831511331

مهندس سمیه جباری

مهندس

ام البنین محمدی

   

 
از مجموع 107 رأی

فاقد نظر