تیم تحقیق و توسعه

454

تحقیق به منظور بستر سازی مناسب جهت استفاده از تکتولوژی های روز فناوری اطلاعات در زمینه سلامت، رسالت این تیم میباشد.

اعضای تیم :

مهندس قاضی زاده

مهندس قهرمانیمهندس قاضی زاده

معرفی به همراه لیست پروژه های دردست اجرا

مهندس قهرمانی

معرفی به همراه لیست پروژه های دردست اجرا
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر