شرح وظایف HIS

739

شرح وظایف مسئول HIS دانشگاه:

  1. بررسی و حل تیکت های بیمارستانها و معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح دانشگاهی و اعمال شرایط قرارداد در دریافتی پیمانکار.
  2. پیگیری امور حقوقی و اداری مرتبط با HIS.
  3. برگزاری جلسات با اقتصاد درمان های بیمارستان ها و بررسی وضعیت کسورات بیمارستانی و معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح
  4. برگزاری جلسات با روسای بیمارستانها و ابلاغ عملکرد و معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح
  5. برگزاری مدون کلاس های آموزشی در سطح دانشگاه در شیفت های مختلف کاری و ارائه عمکلرد همکاران و اعمال آن در دریافتی همکار.
  6. حفظ محرمانگی اطلاعات HIS
  7. انجام امور مربوط به نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و برگزاری جلسات آن.
  8. انجام امور مربوط به نوبت دهی متمرکز الکترونیکی.
  9. انجام امور مربوط به PACS.
  10. بررسی استعلام های انتصابات در سطح بیمارستان

 

شرح وظایف مسئول HIS بیمارستان

برگزاری جلسات هفتگی در خصوص بررسی عملکرد همکاران بیمارستان در HIS

برگزاری جلسات منظم و دوره ای با مدیر عامل شرکت و بررسی عمکلرد شرکت

جمع بندی پک لیست امتیاز دهی به شرکت در پایان هرماه

برنامه ریزی و اجرای منظم نظام آموزش مداوم در حوزه HIS

پایش و نظارت بر نقاط بحران HIS و گزارش به مراجع ذیصلاح از قبیل سطح دسترسی، رفع تعارض منافع در سطوح دسترسی و ...

تدارک امکان مانیتور داده های حیاتی برای ریاست و واحد های دیگر از قبیل: بیشترین هزینه و مبالغ ریالی وارد شده به HIS و خارج شده از آن ، مانیتور وضعیت تراکنش دستگاه های پوز و ...

برگزاری جلسات اصلاح فرآیند های بیمارستانی و برنامه ریزی برای الکترونیزه نمودن آن و حذف کاغذ

ردیف شرح
1 راهبری و نگهداری سرور HIS
2 بکاپ گیری از نرم افزار بصورت دستی و نگهداری از ان
3 کنترل بکاپ گیری اتومات از نرم افزار 
4 تعریف و تنظیمات انواع بیمه
5 تعریف پزشکان و نوع قرارداد پزشکان
6 تعاریف گلوبال
7 مشمولیت تصویربرداری مبلغ و بخش
8 مشمولیت آزمایشگاه
9 مشمولیت اعمال طبی و جراحی
10 مشمولیت تخت
11 مشمولیت دستمزد و نمونه گیری ازمایش
12 محدودیت اقدام طبی و جراحی بر روی تخت
13 9.4- احتساب نوع بیمه خدمات بیهوشی
14 10.4- مشمولیت خدمات اضافی جراحی براساس بیمه
15 11.4- شرایط خاص در جراحی و اعمال طبی
16 12.4- مشمولیت بیمه برای خدمات اضافی بیهوشی
17 13.4- مشمولیت بیمه برای خدمات اضافی جراحی
18 14.4- مشمولیت خدمات بیهوشی براساس سن
19 15.4- مشمولیت انواع هزینه متفرقه
20 17.4- مشمولیت ویزیت سرپایی
21 22.4- مشمولیت اعمال طبی و جراحی براساس سن
22 تب 5- ویزیت و مشاوره
23 جدول اقلام بیمارستان(غیر از 6.21تا3.23 که مربوط به مدارک پزشکی میشود)
24 خدمات پاراکلینیک
25 1.8 - تعریف کاربران 
26 تنظیمات نرم افزار HIS 
27  تنظیمات چاپ و گزارشات 
28 تب 15 - تخت و پرستاری
29 ورکلیست غیر از دارو لوازم و آزمایشگاه
30 تنظیمات صندوق 
31 6.18 - معرفی تخفیفات صندوق
32 تب19 - HER
33 جدول پایه
34 تب 23 - 
35 تب 24 - مشمولیت دانشگاهی
36 برقرار بودن استعلام و شناسه یکتا
37 تنظیمات انبار
38 تعریف کاربران ترخیص
39 فراخوان پزشکان
40 بایگانی الکترونیک
41 نوبت دهی الکترونیک
42 راه اندازی توکن
43 مدیریت حل خطاهای مربوط به ارسال پرونده به سپاس 
44 تنظیم کردن ارتباط دستگاههای ازمایشگاه با HIS
45 تنظیم کردن ارتباط پوز با HIS
46 راهنمایی وحل مشکلات در زمان کار با نرم افزار
47 پیگیری حل مشکلات از شرکت(مواردی که مربوط به دیتا بیس و یا ورژن می باشد)از مجموع 13 رأی

فاقد نظر