دبیر فاوا در حوزه درمان(مسئول فاوا معاونت درمان)

747

شرح وظایف مسئول فاوا معاونت درمان که به عنوان دبیر فاوا در حوزه درمان می باشد به شرح ذیل می باشد:

 

1- امور پشتیبانی فاوا، واحد اداری معاونت درمان

- بروز رسانی سرورهای دومین ، آنتی ویروس و...

- رفع مشکلات و مسائل فاوا همکاران اداره معاونت درمان

- ایجاد زیر ساخت فناوری اطلاعات جهت برگزاری جلسات ویدئوکنفرانسی

- پشتیبانی از سامانه های معاونت درمان وزارتی( اعم از سامانه سیمای سرطان،مامایی توزیع پزشکان و...)

- و...

2- امور HIS

-تهیه وتنظیم قراردادپشتیبانی سامانه HIS و نظارت بر اجرا این قرارداد و...

- پیگیری رفع مشکلات HIS گزارش شده از واحدها

-تهیه و تدوین دستورالعمل های حوزه HIS

- تشکیل جلسات منظم بین روسای بیمارستان ها و شرکت جهت بیان مشکلات و نظرات

3- امور مرتبط با HMIS

- برگزاری جلسات با واحدهای مختلف جهت بررسی صحت گزارشات موجود در HMIS

4- امور سپاس

-پشتبانی و بررسی سرور نود سپاس دانشگاه

- بکاپ دیتا نود سپاس

- برگزاری جلسه با بیمارستان ها و پایش وضعیت ارسال به سپاس پرونده ها

5- امور پکس

6- امور دولت الکترونیک

7- سامانه سیام

8- سامانه EPM یا امور نسخه نویسی و نسخه پیچی

9- پایش و ارائه گزارشات لازم در SRM دانشگاه

10- ثبت مشکلات مربوط به سپاس و سرویس های وزارتی در جیرا

11- بررسی و پایش داشبوردهای سپاس و ایجاد دسترسی برای بیمارستانها

- داشبورد فنی سپاس

- کیفیت داده های سپاس

- تشخیص نهایی

- دارویی

- HISLive

- برجاس (دانشگاهی)

12- انجام امور پایش برنامهعملیاتی

13- امور اقتصاد درمان

- راه اندازی تبادل الکترونیکی اسناد بستری و بستری موقت از بستر سپاس

- بررسی داشبورد اقتصاد درمان (با لا بردن کیفیت داده های این داشبورد  جهت گزارشهای مصدومین ترافیکی، کاهش ارزش نسبی .یارانه سلامت و...)

- حفظ و نگهداشت الکترونیکی ارسال اسناد سرپایی به سازمانهای بیمه گر

14- نماینده سپاس دانشگاه و پیگیری امور مربوط به دستورالعمل های سپاس ابلاغ شده از سوی وزارت متبوع

15- پیگیری امور مروبط به انعقاد قرارداد سامانه های حوزه درمان دانشگاه

16- تشکیل جلسات فاوا حوزه درمان به صورت مستمر و پیگیری مصوبات آن

17- بررسی و تایید فاکتورهای مربوط به سامانه های حوزه درمان

18. پایش و بازرسی مستمر مشکلات سامانه های حوزه درمان ( HIS، pacs و غیره) و پیگیری رفع مشکلات

19. پیگیری پیاده سازی دستور العمل های ابلاغی از سوی وزارت متبوع در حوزه پرونده سلامت الکترونیکی

20. شرکت در جلسات مربوط به پرونده الکترونیک سلامت از طرف مدیریت فاوا دانشگاه و ارائه گزارشات 
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر