نتایج ارزیابی عملکرد

1026

با هدف شفافیت اطلاعات، کلیه نتایج ارزیابی عملکرد مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه در این قسمت قرار داده می شود


از مجموع 3 رأی

فاقد نظر