سمیه صفائی

1891

مهندس سمیه صفائی

کارشناس شبکه و زیرساخت

شرح وظایف

  1. تدوین فرآیندهای اجرایی، نظارتی، نگهداشت و توسعه زیرساخت مرتبط با حوزه های Servicing از قبیل AD،DHCP ،WSUS ، Antivirus، Accounting، Monitoring، Logging و حوزه های مرتبط با switching و routing ، نظارت بر نظم و نظافت تجهیزات فاوا و موارد مورد نیاز در ارتباط با شرکت های ارائه دهنده ارتباطات دیتا.
  2. دریافت مصوبه برای هر یک از فرآیندهای مطرح شده در بند 1 از شورای زیرساخت دانشگاه.
  3. ابلاغ مصوبات تأیید شده در بند 2 به واحدهای دانشگاه و پیگیری مستمر جهت اجرای صحیح مصوبات.
  4. نظارت مستمر بر اجرای صحیح مصوبات مطرح شده در بند 2 و اصلاح و بهبود مصوبات.
  5. تدوین برنامه جهت آموزش و ارتقاء مهارتهای کارشناسان فاوا دانشگاه در حوزه های مورد اشاره در بند 1 و نظارت بر اجرای صحیح دوره های آموزشی.
  6. تعیین نیروی جایگزین و ارائه آموزش های مورد نیاز به نیروی جایگزین، جهت انجام وظایف محوله در مواقع عدم حضور جنابعالی.
  7. با توجه به اهمیت بند 6، صدور مرخصی، با دقت مضاعف عمل خواهد شد.
  8. تدوین، اخذ تأییدیه، اجرا و نظارت فرآیندهای مرتبط با مدیریت منابع انسانی، دسترسی ها، امنیت و ایمنی حوزه مسئولیت.

 

پست الکترونیک : s.safaee@nkums.ac.ir

شماره تلفن : 31511004-058

محل کار : ساختمان مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی


از مجموع 5 رأی

فاقد نظر