پرستو یزدانی

1201

نام و نام خانوادگی: پرستو یزدانی

سمت:مسئول آمار حوزه ریاست

تحصیلات :کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

تلفن محل کار:32221910-058 الی 16 داخلی 228
از مجموع 3 رأی

فاقد نظر