قاسم راستینه

1151

مسئول فناوری اطلاعات معاونت درمان و دبیر شورای مشورتی فاوای درمان، غذا و دارو
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر