صادق بانژاد تیتکانلو

1239

مسئول فناوری و اطلاعات و کارشناس HIS بیمارستان شهدا فاروج

نام ونام خانوادگی: صادق بانژاد تیتکانلو

سمت: مسئول فناوری و اطلاعات و کارشناس HIS بیمارستان شهدا فاروج

مدرک تحصیلی: کارشناس فناوری اطلاعات

تلفن محل کار: 05836425524 - داخلی 128

31521060
از مجموع 3 رأی

فاقد نظر