صادق بانژاد

616

مسئول فناوری و اطلاعات شبکه بهداشت شهرستان فاروج

نام ونام خانوادگی: صادق بانژاد تیتکانلو

سمت: کارشناس it شبکه بهداشت شهرستان فاروج

مدرک تحصیلی: کارشناس فناوری اطلاعات

تلفن محل کار: 05836422203
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر