محسن نوروزی

1130

نام و نام خانوادگی:محسن نوروزی

سمت :مسئول آمار شبکه بهداشت و درمان جاجرم

مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت

شماره تماس: 5-32276001-058 داخلی 206
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر