راضیه نصرت زاده

1023

نام و نام خانوادگی:راضیه نصرت زاده

سمت :مسئول فناوری اطلاعات  شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمهگرمه

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد نرم افزار

تلفن:32506002-058 داخلی:22

 
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر