زکیه شهسواری

532

نام و نام خانوادگی:زکیه شهسواری

سمت :مسئول آمار شبکه بهداشت گرمه

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی

تلفن:32506001-058 داخلی:31

 
فاقد نظر