زهرا جعفرزاده

1681

نام و نام خانوادگی:  زهرا جعفرزاده

مدرک تحصیلی:   کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پست سازمانی :  کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

شماره تلفن محل کار:  31511005-058


فاقد نظر