الهه نظری استاد

1340

نام ونام خانوادگی: الهه نظری استاد

سمت: مسئول آمار بیمارستان شهداء فاروج

مدرک تحصیلی: کارشناس مدارک پزشکی

تلفن محل کار: 05836425570 داخلی 119
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر