سهیلا شاهی

1585

نام ونام خانوادگی: سهیلا شاهی

سمت: مسئوا آمار بیمارستان امام حسن

مدرک تحصیلی: کارشناس مدارک پزشکی 

تلفن محل کار: 31514071

 
از مجموع 8 رأی

فاقد نظر