نسیم سراج اکبری

663

نام ونام خانوادگی: نسیم سراج اکبری

سمت: مسئول آمار معاونت بهداشتی

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

تلفن محل کار: 32248195
فاقد نظر