زری دادجو

1183

نام ونام خانوادگی: زری دادجو

سمت: مسئول آمار بیمارستان امام علی 

مدرک تحصیلی: کارشناس مددکاری 

تلفن محل کار: 32297010 داخلی 1049
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر