زری دادجو

614

نام ونام خانوادگی: زری دادجو

سمت: مسئول آمار بیمارستان امام علی 

مدرک تحصیلی: کارشناس مددکاری 

تلفن محل کار: 32297010 داخلی 1049
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر