معصومه ارزمانی

1232

نام ونام خانوادگی: معصومه ارزمانی

سمت: مسئول آمار معاونت درمان

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشت درمانی

تلفن محل کار:1-32210940 داخلی 105
از مجموع 5 رأی

فاقد نظر