معصومه ارزمانی

659

نام ونام خانوادگی: معصومه ارزمانی

سمت: مسئول آمار معاونت درمان

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشت درمانی

تلفن محل کار:1-32210940 داخلی 105
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر