شیرین عزیزی

1361

نام ونام خانوادگی: شیرین عزیزی

سمت: مسئول آمارستاد مرکزبهداشت بجنورد

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی 

تلفن محل کار:6-05832221444 داخلی 119
از مجموع 5 رأی

فاقد نظر