شیرین عزیزی

1294

نام ونام خانوادگی: شیرین عزیزی

سمت: مسئول آمارستاد مرکزبهداشت بجنورد

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی 

تلفن محل کار:6-05832221444 داخلی 119
از مجموع 4 رأی

فاقد نظر