زینب قاسمی موخر

1424

نام ونام خانوادگی: زینب قاسمی موخر

سمت: مسئول آمار بیمارستان جاجرم

مدرک تحصیلی: کاردان مدارک پزشکی 

تلفن محل کار: 5-0532276001 داخلی 126
از مجموع 4 رأی

فاقد نظر