میترا هاشمی

1715

نام و نام خانوادگی:میترا هاشمی

سمت: مسئول آمار معاونت تحقیقات و فناوری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آمار

تلفن محل:32742088
از مجموع 12 رأی

فاقد نظر