معصومه کوهستانی

1400

نام و نام خانوادگی:معصومه کوهستانی 

سمت: مسئول آمار بیمارستان هاشمی رفسنجانی شیروان

مدرک تحصیلی: کارشناس مدارک پزشکی

تلفن محل:31525143
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر