سیده بتول حسینی

1853

نام و نام خانوادگی: سیده بتول حسینی 

سمت: کارشناس آمار شیکه شیروان 

مدرک تحصیلی: کارشناس آمار

تلفن محل: 7-36220254 داخلی 121
از مجموع 21 رأی

فاقد نظر