مریم دژوان

957

نام و نام خانوادگی:مریم دژوان

سمت: مسئول آمار بیمارستان بنت الهدی

مدرک تحصیلی:کاردان مدارک  پزشکی

تلفن محل :05832236551
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر