الهام شریفیان

1438

نام و نام خانوادگی:  الهام شریفیان

سمت :مسئول آمارمعاونت آموزشی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد اپیدمیو لوژی

تلفن:16-05832221910

داخلی :202
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر