سمیه نوریان

1380

نام و نام خانوادگی:سمیه نوریان

سمت:مسئول آمار معاونت غذا و دارو

تحصیلات :کارشناس پرستاری

تلفن محل کار:5-05832248001 داخلی 149
فاقد نظر