رضا علی آبادی

1164

نام و نام خانوادگی : رضا علی آبادی
سمت : مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت درمان و مسئول HIS دانشگاه
تحصیلات : کارشناسی مهندسی شبکه های کامپیوتری  گرایش طراحی و پیاده سازی
پست الکترونیک : reza.aliabadi@nkums.ac.ir
تلفن محل کار : 32211769-058  و 32210940-058 داخلی 
فاقد نظر