اداره آمار

1254

در چارچوب سیاستها و خط مشی های مصوب دانشگاه و وزارت متبوع این اداره عهده دار سازمان دهی ، هماهنگی و نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار و ارائه تجزیه و تحلیلهای آماری دانشگاه می باشد.

مطالب مرتبط :


کمیته آمار
441
شرح وظایف اداره آمار
257

از مجموع 1 رأی

فاقد نظر