اداره آمار

1940

در چارچوب سیاستها و خط مشی های مصوب دانشگاه و وزارت متبوع این اداره عهده دار سازمان دهی ، هماهنگی و نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار و ارائه تجزیه و تحلیلهای آماری دانشگاه می باشد.

مطالب مرتبط :


کمیته آمار
881
شرح وظایف اداره آمار
576

از مجموع 2 رأی

فاقد نظر