بابک شهسوار

187
ساعت حضور :

شنبه الی چهارشنبه (7 الی 15 )

محل کار :

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ستاد دانشگاه (اداره نرم افزار )

شماره تماس :

05832221910 داخلی 156
فاقد نظر