نرگس پورجعفر

419

مهندس نرگس پورجعفر

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

کارشناس اداره نرم افزار در حوزه اتوماسیون های اداری و مالی


از مجموع 2 رأی

فاقد نظر