درخواست خدمت از مدیریت فاوا دانشگاه

28 واحد فعال
با مجموع 73247 تیکت
فاوا مرکز بهداشت شیروان
با معدل رضایتمندی : 19 از 20

اقدامات در دست اجرا

ادارات زیرمجموعه

اداره آمار

اداره زیرساخت و شبکه

اداره پشتیبانی و نرم افزار

تیم تحقیق و توسعه

سالنامه آماری دانشگاه

مشاهده اطلاعات بیشتر

دسترسی های سریع

سامانه ها

فرایند ها

مستندات

شورا و کمیته

شرح وظایف

RFP

فرم ها

آنکالی

سپاس

صورتجلسات

ارزیابی شاخص ها

راهنمای استخدام کارشناس فاوا

لیست نرم افزار های مجاز جهت نصب

نتایج ارزیابی عملکرد

دستاورد ها

درباره ما

تاریخچه

اطلاعات بیشتر گالری تصاویر

ویدئو معرفی

مأموریت های ویژه

همکاران

رنکینگ پرسنل فاوا

1. شبنم حصاری معاون اجرایی فاوا(40408.62)
2000
13000
2400
20388.62
1020
1600
1
2. سمیرا حسینی مسئول فاوا واحد(25655.07)
1
1
2100
20305.07
1800
1450
1
3. نرگس پورجعفر کارشناس فاوا ستاد(17987.87)
208
3400
1950
10719.87
960
750
1
4. احسان حاتمی کارشناس فاوا ستاد(16725.73)
8
1
1800
11973.73
144
2800
1
5. حامد ره آموز کارشناس فاوا ستاد(14691.43)
1
5200
2400
2301.43
240
4550
1
6. اشرف ژاله کارشناس فاوا ستاد(7259.51)
8
3600
1500
1296.51
180
675
1
7. فاطمه گلی کارشناس فاوا ستاد(6302.77)
16
3400
1
2766.77
120
1
1
8. سید حسین حسینی فر مسئول فاوا واحد(4416.56)
1
1
240
1
9440.4
1150
1
9. مهسا اژدری نصرتی کارشناس فاوا واحد(4194.68)
1
1
210
1609.68
1500
875
1
10. بابک قهرمانی مسئول اداره آمار(3870.1)
1
4000
2100
1
1
250
1
نمایش همه موارد
11. زهرا جعفرزاده کارشناس فاوا ستاد(3462.2)
16
1
3000
1
1
1050
1
12. احسان یزدی زاده کارشناس فاوا واحد(3027.98)
1
1
1500
907.98
120
500
1
13. بابک شهسوار مسئول اداره زیرساخت(2762.68)
1
3500
1800
1
1
3600
1
14. سمیه کاویانی کارشناس فاوا واحد(2322.04)
1
1
1200
528.14
1
800
1
15. راضیه نصرت زاده کارشناس فاوا واحد(1692.81)
1
1
210
967.81
1
650
1
16. سید حسن هاشمی کارشناس فاوا ستاد(1376.98)
1
3400
1440
1
300
1100
1
17. محبوبه رضازاده کارشناس فاوا واحد(893.95)
1
1
1500
284.05
1
1
1
18. ام البنین محمدی کارشناس فاوا واحد(728.93)
1
1
1
568.93
60
100
1
19. سعید جوادی مسئول اداره نرم افزار و پشتیبانی(118.95)
1
3000
2100
1
29.4
1250
1
20. مریم ملائی کارشناس فاوا واحد(-50.48)
1
1
210
1
1
1
1
21. احمد باقری پهلوانلو کارشناس فاوا ستاد(-558.09)
1
3700
1
1
301.5
2200
1
22. مرتضی کرامتی مسئول فاوا واحد(-744.16)
8
200
240
1
3930.9
2525
1
23. هوشنگ شکیبا مسئول فاوا واحد(-1017.24)
1
200
1500
1
598.5
1250
1
24. مهدی جوارشی مسئول فاوا واحد(-2170.87)
1
1
300
1
1042.5
1050
1
25. سیما حسینی معصوم کارشناس فاوا ستاد(-2623.64)
1
3400
750
1
120
500
1
26. سید محمد سیدی مسئول فاوا واحد(-2757.52)
1
1
1500
1
2508.6
1600
1
27. یاسر خسروشاه مسئول فاوا واحد(-3043.65)
1
1
1710
1
240
450
1
28. صادق بانژاد کارشناس فاوا واحد(-4237.37)
1
1600
210
1
1260
1450
1
29. مجید سیاوشی مسئول فاوا واحد(-4357.7)
1
200
1500
1
540
2225
1
30. معصومه اسدی مسئول فاوا واحد(-4590.2)
1
1
1800
1
1
2300
1
31. پریزاد مهوش مسئول فاوا واحد(-4973.44)
1
1
900
1
116.4
2400
1
32. مهدی یزدانی مسئول فاوا واحد(-5033)
1
1700
240
1
60
2600
1
33. بهمن پناه کارشناس فاوا واحد(-5072.87)
1
1600
1200
1
1
1100
1
34. قاسم راستینه کارشناس فاوا واحد(-5347.97)
1
1
1500
1
255.9
1200
1
35. حسین مهری مسئول فاوا واحد(-5622.77)
1
1
270
1
362.1
1400
1
36. ام کلثوم آلخانیان کارشناس فاوا واحد(-5899.75)
1
1
900
1
60
1550
1
37. حسین نگاری کارشناس فاوا واحد(-6206.85)
1
1
1200
1
717.9
1500
1
38. فرشید خواجه پور مسئول فاوا واحد(-6316.57)
1
1
1800
1
172.5
1050
1
39. پریا رحمانی مسئول فاوا واحد(-6414.6)
1
1
1680
1
1
850
1
40. صمد حسن پور مسئول فاوا واحد(-7340.63)
1
1
900
1
78.9
400
1
41. مهدی امجدی مسئول فاوا واحد(-7539.04)
1
1
1500
1
1
1450
1
42. مهدی قاسم پور مسئول فاوا معاونت درمان(-7781.77)
1
1
1200
1
1
750
1
43. مریم امامی مسئول فاوا واحد(-7795.75)
1
1
210
1
180
800
1
44. محمد مهرو کارشناس فاوا واحد(-7887.73)
1
1
600
1
3119.1
850
1
45. مجتبی حقیقت پناه کارشناس فاوا واحد(-8121.86)
1
1
1500
1
138.9
1400
1
46. محمد فخاری کارشناس فاوا واحد(-8134.72)
1
1
240
1
60
1200
1
47. ایمان علی دادیانی مسئول فاوا واحد(-8259.93)
1
100
1
1
89.1
1100
1
48. سمانه محمد نیا کارشناس فاوا واحد(-9166.59)
1
1
1
1
1
550
1
49. سیدجعفر فخرطه مسئول فاوا واحد(-9179.96)
1
1
300
1
134.4
1650
1
50. فرشته سرایدار مسئول فاوا واحد(-9291.76)
1
1
210
1
1
900
1
51. رعنا رضایی مسئول فاوا واحد(-9473.72)
1
1
1740
1
1
550
1
52. رضا علی آبادی مسئول فاوا واحد(-10190.79)
1
1
1500
1
1
350
1
53. آیلر شادکامی مسئول فاوا واحد(-10805.31)
1
1
1050
1
33.9
550
1
54. سمیه جباری مسئول فاوا واحد(-11598.17)
1
1
1
1
179.4
150
1