دیدار مدیر فاوا با ریاست مرکز افتا استان

159 ١٢:١٧ ب.ظ

دکتر وحیدی فر ( مدیر فاوا دانشگاه ) به همراه مسولین ادارات شبکه و زیرساخت  ،نرم افزار، امنیت فاوا دانشگاه با ریاست مرکز افتا استان دیدار کردند. در این جلسه ضمن بررسی دستور العمل ها جهت امن سازی و ارتفا امنیت حوزه سایبری دانشگاه مهندس حاتمی گزارشی از وضعیت شبکه و زیرساخت ،مهندس باقری گزارشی از وضعیت سامانه های دانشگاه و مهندس ره آموز گزارشی از وضعیت حوزه امنیت سایبری فاوا ارائه کردند.


فاقد نظر