در این جلسه وضعیت لینک های رادیویی دانشگاه در سطح استان بررسی و مجوز استفاده از ۳۰ لینک صادر گردید

.با اتصال بیمارستان ها و مراکز دانشگاه به بستر فیبر نوری در یکسال اخیر ،از این لینک ها بعنوان پشتیبان استفاده خواهد شد


از مجموع 2 رأی

فاقد نظر