آموزش سامانه ایمیل

100 ٩:٥٦ ق.ظ

با توجه به دستور ریاست محترم دانشگاه و نیاز اعضای هیئت علمی، دانشجویان ، امور بین الملل دانشگاه و ... سامانه ایمیل جدید دانشگاهی در مدیریت آمار و فناوری اطلاعات پیگیری و راه اندازی گردید.

 

تیزر آموزش


فاقد نظر