مبلغ سود آوری از مدیریت تجهیزات قدیمی فاوا در بیمارستان امام علی(ع)حدود 55 میلیون تومان برآورد گردید که تا کنون محقق گردیده است.

با توجه به اینکه بخشهای زیادی به بیمارستان امام علی (ع) اضافه شد و همچنین خدمات پاراکلینیکی زیادی نیز اضافه گردید ولیکن هیچ گونه تجهیز سخت افزاری فاوا خریداری نگردید که همکاران واحد فاوا بیمارستان امام علی (ع)در مرداد ماه سال 99 با توجه به شرایط تصمیم به استفاده از تجهیزات قدیمی شدند و تمامی قطعاتی که مشکل داشتند مورد بازبینی قرار گرفت و مواردی که قابل تعمیر بوده اند تعمیر شدند و مورد استفاده مجدد قرار گرفتند.

  که این تصمیم تا کنون باعث سود آوری به مبلغ حدودی 55 میلیون تومان برای بیمارستان گردید و همچنان می توان با این روال سود آوری های بیشتری نیز نصیب بیمارستان گردد.

 


از مجموع 2 رأی

فاقد نظر