با توجه به اهمیت سواد رایانه ای برای پرسنل دانشگاه دوره سواد رایانه ای جهت پرسنل بیمارستان امام علی در دو روز برگزار و مهندس حاتمی و مهندس جوادی به ارائه مباحث پرداختند.


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر