اطلاعات مربوط به استوک ها و بخشهای بیمارستان هاشمی در سهم ثبت و گراف آن تولید گردید.


فاقد نظر