فرمت قرارداد ها

690

فرمت قرارداد های حوزه فاوا دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

در این فرمت بند های عمومی، مالی ، حقوقی و فنی قرارداد تفکیک شده است.
اهداف:

  • با توجه به تخصصی شدن هر قسمت از قرارداد، امضاء کنندگان توجه بیشتری محتوای آن خواهند داشت.
  • با توجه به کاهش مفاد هر قسمت زمان کمتری برای بررسی هر قسمت نیاز است.
  • مسئولیت اضافه ای برای همکاران در قسمت هایی که از نظر فنی و تخصصی به آنها مرتبط نیست ایجاد نمی گردد.
  • در مدل قبل، با توجه به تعداد زیاد امضاء کنندگان، برای بررسی، بازگشت ، اصلاح مجدد و امضاء قرارداد زمانبر بود که هم اکنون در خیلی از بخش ها ( مخصوصاَ) پیوست فاوا نیاز به بررسی خاصی نیست.( پیشتر چندین نفر ساعت فقط برای بررسی مفاد قرارداد در حوزه فاوا صرف می شد که این زمان ، کاهش 80 درصدی دارد)
  •  لازم به ذکر است در بند فوق بعد از هر اصلاح توسط یک بررسی کننده ، نیاز بود سایرین مجددآ کل قرارداد را مورد بررسی قرار دهند.
  • بیشترین حجم تغییر در هر قراردادی ، بخش بهره بردار است که هم اکنون سایر حوزه ها خیلی درگیر این چرخش نمی شوند.
  • در حین امضاء احساس مسئولیت بیشتری نسبت به آن قسمت خواهند داشت.

متن اصلی :

شامل بند های عمومی ، مالی، حقوقی و امور قرارداد ها است.
در این بخش ، در موضوع به وجود  پیوست ها اشاره صریح می شود، بعنوان مثال:
موضوع قرارداد : پشتیبانی از سامانه HIS به انضمام 5 پیوست (فاوا، بهره بردار، مشخصات فنی، پیمان منع افشای اطلاعات)
امضاء کنندگان :
بالاترین مقام دارای تنفیض مالی ، امور مالی، امور حقوقی، امور قرارداد ها ، پیمانکار

دانلود نمونه متن اصلی قرارداد

 

پیوست شماره یک ، فاوا:

شامل مفاد مربوط به امنیت سایبری، الزامات دیتا سنتری، پشتبان گیری ، دستور العمل های بالادستی حراستی و حوزه امنیت سایبری وجود دارد.
امضاء کنندگان :
مدیر فاوا و روسای ادارت مدیریت فاوا.پیمانکار

دانلود پیوست فاوا

 

پیوست شماره 2 ، بهره بردار:

شامل مفاد و الزامات کاربری سامانه ازقبیل ویژگی ها، فرایند ها، گزارشات و سایر نیازمندی های بهره بردار است.
امضاء کنندگان:
بهره بردار سامانه، مسئول فاوا واحد. پیمانکار

دانلود نمونه پیوست بهره بردار

 

پیوست شماره 3 ، مشخصات فنی:

شامل اطلاعات فنی نرم افزار ارائه شده و احتیاجات سخت افزاری می باشد.
امضاء کننده:
پیمانکار

دانلود مشخصات فنی

 

پیوست شماره 4 ، پیمان منع افشاء اطلاعات:

امضاء کننده:
پیمانکار

دانلود پيمان منع افشاي اطلاعات

 

پیوست شماره 5 ، شناسنامه نرم افزار:

امضاء کننده:
پیمانکار

دانلود پیوست شناسنامه نرم افزار
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر