201- تهیه نسخه پشتیبان ازسویچ

66

دستور العمل شماره 201

عنوان : تهیه نسخه پشتیان از سویچ های مدیریتی

باتوجه به اهمیت سویچ ها و زمان بر بودن کانفیگ مجدد هریک از سویچ های مدیریتی اقدامات زیر انجام شود :

  1. بصورت ماهانه از سویچ ها نسخه پشتیبان تهیه و در محل امن نگهداری گردد.همراه با تاریخ فایل پشتیبان
  2. اموزش اتصال به سویچ و نحوه تهیه فایل های پشتیان در این لینک قرار داده شده است
  3. فایل های پشتیان در بازدید های دوره ای کارشناسان فاوا مورد ارزیابی قرار میگیرد
  4. حتما فایل ها تست کنید و نحوه بازگرداندن فایل پشتیبان را تست کرده تا در مواقع بحران دچار مشکل نشوید.
  5. حتما فایل نسخه پشتیبان سویچ های اصلی مجموعه را از کارشناس سویچینگ ستاد دانشگاه دریافت کنیدفاقد نظر