لیست سامانه های دانشگاه

440
ردیف نام سامانه / نرم افزار(محصول) دستگاه نام شرکت عنوان قرارداد منعقده با شرکت آدرس سامانه (در صورت تحت وب بودن) حوزه استفاده کننده از سامانه
  سامانه پژوهان بهسان ایساتیس یزد پشتیبانی https://res.nkums.ac.ir واحدهای پژوهشی و اعضای هیئت علمی
  سامانه کتابخانه مرکزی پارس آذرخش قراداد فعال نداریم https://lib.nkums.ac.ir کتابخانه های دانشگاه
  سامانه مجله دانشگاه یکتا وب قرارداد فعال نداریم https://journal.nkums.ac.ir اعضای هیئت علمی
  ایمیل دانشگاهی پارس آوان قرارداد فعال نداریم https://mail.nkums.ac.ir اعضای هیئت علمی، کارکنان، دانشجویان
  سامانه مقالات   قرارداد فعال نداریم https://eprint.nkums.ac.ir کلیه پژوهشگران
  سامانه آرشیو الکترونیکی تصاویر پزشکی (pacs) امام علی مارکو پکس قرارداد پشتیبانی سالیانه https://pacs_iah.nkums.ac.ir/metric بیمارستان های دانشگاه
* سامانه آرشیو الکترونیکی تصاویر پزشکی (pacs)امام رضا مارکو پکس قرارداد پشتیبانی سالیانه http://pacs_irh.nkums.ac.ir/metric بیمارستان های دانشگاه
  سامانه آرشیو الکترونیکی تصاویر پزشکی (pacs) آیت الله هاشمی مارکو پکس قرارداد پشتیبانی سالیانه https://pacs_nsh.nkums.ac.ir/metric بیمارستان های دانشگاه
  سامانه آرشیو الکترونیکی تصاویر پزشکی (pacs) امام حسن مارکو پکس قرارداد پشتیبانی سالیانه https://pacs_ihh.nkums.ac.ir/metric بیمارستان های دانشگاه
  سامانه آرشیو الکترونیکی تصاویر پزشکی (pacs) امام خمینی شیروان مارکو پکس قرارداد پشتیبانی سالیانه https://pacs_ekh.nkums.ac.ir/metric بیمارستان های دانشگاه
* سامانه آرشیو الکترونیکی تصاویر پزشکی (pacs) جاجرم مارکو پکس قرارداد پشتیبانی سالیانه http://pacs_ijh.nkums.ac.ir/wado/ بیمارستان های دانشگاه
  سامانه آرشیو الکترونیکی تصاویر پزشکی (pacs) آشخانه مارکو پکس قرارداد پشتیبانی سالیانه https://pacs_mvs.nkums.ac.ir/metric بیمارستان های دانشگاه
* سامانه آرشیو الکترونیکی تصاویر پزشکی (pacs) فاروج مارکو پکس قرارداد پشتیبانی سالیانه http://pacs_fh.nkums.ac.ir/metric بیمارستان های دانشگاه
  سامانه سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) فاروج میگفاوا قرارداد پشتیبانی سالیانه   بیمارستان های دانشگاه
  سامانه سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) بنت الهدی میگفاوا قرارداد پشتیبانی سالیانه   بیمارستان های دانشگاه
  سامانه سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) امام علی میگفاوا قرارداد پشتیبانی سالیانه   بیمارستان های دانشگاه
  سامانه سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) آیت الله هاشمی میگفاوا قرارداد پشتیبانی سالیانه   بیمارستان های دانشگاه
  سامانه سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) امام رضا میگفاوا قرارداد پشتیبانی سالیانه   بیمارستان های دانشگاه
  سامانه سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) امام حسن میگفاوا قرارداد پشتیبانی سالیانه   بیمارستان های دانشگاه
  سامانه سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) امام خمینی شیروان میگفاوا قرارداد پشتیبانی سالیانه   بیمارستان های دانشگاه
  سامانه سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) جاجرم میگفاوا قرارداد پشتیبانی سالیانه   بیمارستان های دانشگاه
  سامانه سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)آشخانه  میگفاوا قرارداد پشتیبانی سالیانه   بیمارستان های دانشگاه
  سامانه pacs تحت وب دانشگاه (metric) مارکو پکس قرارداد پشتیبانی سالیانه https://pacs.nkums.ac.ir بیمارستان های دانشگاه
  سامانه سیب دانش پارسیان قرارداد فعال نداریم https://sib.nkums.ac.ir مراکز بهداشتی و درمانی
  اتوماسیون دبیرخانه فرزین شرکت آینده سازان کهکشان نرم افزار(آیکن) قرارداد پشتیبانی سالیانه https://atm.nkums.ac.ir تمامی واحدهای دانشگاه
  اتوماسیون حضور و غیاب  شرکت دانش بنیان کارا 2000 قرارداد پشتیبانی سالیانه https://io.nkums.ac.ir تمامی پرسنل دانشگاه
  سامانه آرم وب شرکت دانش بنیان کارا 2000 قرارداد پشتیبانی سالیانه https://io.nkums.ac.ir:8080 سوپروایزر سامانه حضور و غیاب
  نرم افزار نظام نوین مالی شرکت روزآمد قرارداد پشتیبانی سالیانه https://brd.nkums.ac.ir همکاران واحد مالی دانشگاه
  نرم افزار صدور احکام شاغلین(پرسنلی) شرکت طرح پردازان آذرخش قرارداد پشتیبانی سالیانه https://brd.nkums.ac.ir همکاران کارگزین دانشگاه
  نرم افزار حقوق و دستمزد شاغلین شرکت طرح پردازان آذرخش قرارداد پشتیبانی سالیانه https://brd.nkums.ac.ir همکاران واحد حقوق و دستمزد دانشگاه
  نرم افزار آموزش کارکنان شرکت طرح پردازان آذرخش قرارداد پشتیبانی سالیانه https://brd.nkums.ac.ir همکاران واحد آموزش دانشگاه
  نرم افزار پرداخت بازنشستگی شرکت طرح پردازان آذرخش قرارداد پشتیبانی سالیانه https://brd.nkums.ac.ir همکاران واحد پرداخت بازنشستگی دانشگاه
  نرم افزار برقرای بازنشستگی شرکت طرح پردازان آذرخش قرارداد پشتیبانی سالیانه https://brd.nkums.ac.ir همکاران واحد برقراری بازنشستگی
  سامانه خدمات الکترونیک کارکنان (احاک الکترونیک ، خلاصه سوابق پرسنل و ...) شرکت طرح پردازان آذرخش قرارداد پشتیبانی سالیانه https://fish.nkums.ac.ir تمامی پرسنل دانشگاه
  سیستم جامع آموزش کارکنان شرکت طرح پردازان آذرخش قرارداد پشتیبانی سالیانه https://fish.nkums.ac.ir تمامی پرسنل دانشگاه
  سامانه نظر سنجی شرکت طرح پردازان آذرخش قرارداد پشتیبانی سالیانه https://fish.nkums.ac.ir تمامی پرسنل دانشگاه
  سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت طرح پردازان آذرخش قرارداد پشتیبانی سالیانه https://fish.nkums.ac.ir تمامی پرسنل دانشگاه
  سیستم اتوماسیون احکام و گردش کار شرکت طرح پردازان آذرخش قرارداد پشتیبانی سالیانه https://fish.nkums.ac.ir تمامی پرسنل دانشگاه
  سامانه برنامه های راه دور - - https://brd.nkums.ac.ir تمامی همکاران استفاده کننده از سامانه های اداری و مالی دانشگاه
  سامانه تحت وب تشکیلات شرکت طرح پردازان آذرخش قرارداد پشتیبانی سالیانه https://tsk.nkums.ac.ir:81 وزارت خانه
  سامانه تضمینات(سامانه نجات) دانشگاه علوم پزشکی تهران قرارداد پشتیبانی سالیانه https://tzm.nkums.ac.ir همکاران مدیریت مالی دانشگاه
  سامانه تشکیلات شرکت طرح پردازان آذرخش قرارداد پشتیبانی سالیانه https://brd.nkums.ac.ir همکارات مهندسی مشاغل سازمان
  سامانه تغذیه جهان گستر قرارداد خرید دارد ،پشتیبانی ندارد https://csa.nkums.ac.ir مدیریت دانشجویی- مسئول تغذیه (آقای علیزاده)
  سامانه تردد جهان گستر قرارداد خرید دارد ،پشتیبانی ندارد https://csa2.nkums.ac.ir مدیریت دانشجویی-مسئول اتوماسیون دانشجویی (خانم دلاوری)
  سپاس database sepas وزارت     فاوا دانشگاه
  سپاس application sepas وزارت     فاوا دانشگاه
  HMIS سامانه میکفاوا    https://hmis.nkums.ac.ir بیمارستانهای تابعه و دانشگاه
  نوبتدهی میکفاوا   https://nobat.nkums.ac.ir بیمارستانهای امام رضا و امام علی
  CIS طب و رایانه     کلینیک ویژه مستقل
  his میکفاوا     کلینیک ویژه مستقل
  سرور data اتوماسیون عملیاتی 115 فناوری الکترونیک آسمان کارمانیا کرمان     اورژانس 115
  وب سرویس اتوماسیون عملیاتی 115 فناوری الکترونیک آسمان کارمانیا کرمان   https://emsh.nkums.ac.ir   اورژانس 115
  voip server  مرکزپیام 115 فناوری الکترونیک آسمان کارمانیا کرمان     اورژانس 116
  سامانه آموزشی سما سما قرارداد پشتیبانی سالیانه https://stu.nkums.ac.ir حوزه آموزش دانشگاه و دانشجویان و اساتید
  ثبت فعالیت های اعضای هیئت علمی فرسان پردازش نوین خراسان قرارداد پشتیبانی سالیانه https://ehe.nkums.ac.ir واحد هیئت علمی معاونت آموزشی و اساتید هیئت علمی
  سامانه کلینیک دندان پزشکی طب و رایانه قرارداد فعال نداریم   کلینیک دندان پزشکی دانشگاه
  سامانه ارزشیابی سما سما قراداد پشتیبانی سالیانه https://stu.nkums.ac.ir واحد EDC معاونت آموزشی و اساتید
  سامانه بایگانی الکترونیکی دانشجویی سما سما قرارداد فعال نداریم https://stu.nkums.ac.ir/saba واحد فارغ التحصیلان معاونت آموزشی
  سامانه ثبت نام آنلاین دانشجویان جدیدالورود سما قراداد پشتیبانی سالیانه https://stu.nkums.ac.ir دانشجویان جدیدالورود
  سامانه مالی دانشجویان شهریه پرداز سما سما قرارداد پشتیبانی سالیانه https://stu.nkums.ac.ir دانشجویان شهریه پرداز
  سامانه درخواست خدمات فاوا مدیریت فاوا دانشگاه قرارداد پشتیبانی فعال ندارد https://ticket.nkums.ac.ir کلیه کارکنان دانشگاه
  سامانه ویدیو کنفرانس  مدیریت فاوا دانشگاه قرارداد پشتیبانی فعال ندارد    
  سامانه صندوق درآمد مراکز بهداشتی و درمانی شرکت امین رایانه آذر قرارداد پشتیبانی سالیانه   کارکنان مالی مراکز بهداشتی و درمانی و مالی ستاد دانشگاه
  مدیریت کارانه پرسنل اورژانس مدیریت فاوا دانشگاه قرارداد پشتیبانی فعال ندارد https://ems-karaneh.nkums.ac.ir کارکنان اورژانس معاونت درمان
  مدیریت جامع مرکز فوریت های پزشکی مدیریت فاوا دانشگاه قرارداد پشتیبانی فعال ندارد    
  داشبورد مدیریتی سپاس (پرونده الکترونیکی سلامت) برجاس قرارداد پشتیبانی فعال ندارد https://sepas.nkums.ac.ir مدیریت فاوا دانشگاه، معاونت درمان
  سامانه آزمایشگاه غذا و دارو (پاردیک) پاردیک قرارداد پشتیبانی سالیانه   معاونت غذا و دارو
  سامانه مواد مخدر دانشگاه شیراز قرارداد پشتیبانی فعال ندارد   معاونت غذا و دارو
  سامانه وبینار و ویدیوکنفرانس مدیریت فاوا دانشگاه قرارداد پشتیبانی فعال ندارد https://webinar.nkums.ac.ir معاونت آموزشی و دانشکده ها
  سامانه آموزش مجازی مدیریت فاوا دانشگاه قرارداد پشتیبانی فعال ندارد https://vl.nkums.ac.ir معاونت آموزشی و دانشکده ها
  سامانه سهم مدیریت فاوا دانشگاه قرارداد پشتیبانی فعال ندارد https://sahm.nkums.ac.ir کلیه دانشگاه
  سامانه تجهیزات پزشکی  معاونت درمان     معاونت درمان

 
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر