شرح وظایف کارکنان فاوا ستاد دانشگاه

659

 

 

شرح وظایف کارکنان فاوا ستاد دانشگاه

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شرح وظایف
1 مهندس شبنم حصاری جانشین مدیر آمار و فناوری اطلاعات http://fava.nkums.ac.ir/Category/22967
2 مهندس احمد باقری پهلوانلو کارشناس مسئول شبکه و زیر ساخت http://fava.nkums.ac.ir/Category/30748
3 مهندس سعید جوادی بیهقی مسئول اداره نرم افزار و پشتیبانی http://fava.nkums.ac.ir/Category/22976
4 مهندس بابک قهرمانی مسئول اداره آمار http://fava.nkums.ac.ir/Category/22800
5 مهندس میلاد قاضی زاده مسئول اداره تحقیق و توسعه http://fava.nkums.ac.ir/Category/22799
6 مهندس حامد ره آموز کارشناس شبکه و زیرساخت http://fava.nkums.ac.ir/Category/22801
7 مهندس بابک شهسوار کارشناس شبکه و زیرساخت http://fava.nkums.ac.ir/Category/23297
8 مهندس سمیه صفایی کارشناس شبکه و زیرساخت http://fava.nkums.ac.ir/Category/23807
9 مهندس احسان حاتمی کارشناس نرم افزار http://fava.nkums.ac.ir/Category/22803
10 مهندس فاطمه گلی برنامه نویس http://fava.nkums.ac.ir/Category/30754
11 مهندس اشرف ژاله برنامه نویس http://fava.nkums.ac.ir/Category/30755
12 مهندس نرگس پورجعفر کارشناس نرم افزار http://fava.nkums.ac.ir/Category/22966
13 مهندس سید حسن هاشمی علیزاده کارشناس نرم افزار http://fava.nkums.ac.ir/Category/23218
14 مهندس زهرا جعفرزاده کارشناس آمار http://fava.nkums.ac.ir/Category/23220از مجموع 3 رأی

فاقد نظر