دبیر کارگروه کاهش کسورات بیمارستانی

556
  1. تدوین و اخذ امضاء ابلاغ اعضای کارگروه.
  2. تعیین زمان برگزاری جلسه و اطلاع رسانی به اعضاء.
  3. ایجاد دوره ای لیست افرادی که عدم کارایی فرآیند نقش داشه اند.از مجموع 1 رأی

فاقد نظر