تنظیم استعلام قیمت جهت نصب تجهیزات Passive شبکه – کابل کشی اترنت

617

دستورالعمل واحد شبکه و زیرساخت در تنظیم استعلام قیمت جهت نصب تجهیزات Passive  شبکه کابل کشی اترنت:

 1. در تمامی استعلامها مشخصات دقیق اقلام ذکر شود.
 2. در استعلام قیمت، متراژ و حجم حدودی کار ذکر شود ، بر اساس نیاز واحد حدالمقدور جانمایی نودها به دقت انجام گیرد و در اتاق های کار به ازای هر 5 متر مربع یک نود لحاظ شود و قبل شروع پروژه تائیدیه واحد فناوری اطلاعات اخذ گردد.
 3. کلیه کابل کشی های داخل سقف کاذب داخل لوله های pvc  قرار گرفته شود و در صورت وجود سینی مخصوص کابل حتما کلیه لوله های pvc  از روی سینی عبور داده شوند.
 4. در صورت عبور کابل برق و شبکه از یک مکان، فاصله استاندارد بین کابل شبکه و کابل برق در نظر گرفته شود.
 5. تا حد امکان از انجام کابل کشی روکار شبکه خودداری شود و در مسیرهای روکار حتما از داکت دیواری مناسب استفاده شود.
 6. قبل از شروع به عملیات کابل کشی نقشه ساختمان تهیه شود و اتاق ها شماره گذاری گردد تا لیبل زنی و شماره گذاری کابلهای شبکه (در هر محدوده بطور مثال در اتاق ها بصورت ساعتگرد) به درستی انجام گیرد.
 7. ارتباط بین رکی از اتاق سرور تا هر رک کشیده شده و کابل پشتیبان در نظر گرفته شود و لیبل گذاری گردد.
 8. در تمامی رکها کابل اضافه (حدود یک متر) در نظر گرفته شود.
 9. لیبیل گذاری در دوسر کابل (سمت رک و سمت کیستون شبکه) بوسیله لیبلهای PVC و طبق استاندارد انجام گیرد.
 10. تمامی کابلهای داخل رکها با آرایش منظم و مرتب بوسیله بست کمربندی در محل خود ثابت شوند و لیبل ها طوری نصب شوند که به راحتی قابل رویت و قرائت باشند.
 11. در محیط های آموزشی و بیمارستانی در صورت نیاز به استفاده از دیتا پروژکتور و اکسس پوینت محل دقیق بر روی نقشه در زمان طراحی مشخص شود .

چک لیست عملیات کابل کشی ساختمان

ردیف

عنوان

بررسی

توضیحات

1

تمامی پریزهای شبکه طبق استاندارد شماره گذاری شود و رنگبندی سیم ها درسوکت زنی طبق استاندارد B باشد

انجام شده

انجام نشده

 

2

نصب لیبل کپسولی PVC برای کابلها در رکها به شکل استاندارد و قابل مشاهده

انجام شده

انجام نشده

 

3

شماره گذاری و نصب لیبل بر روی رکها بر اساس نقشه شبکه

انجام شده

انجام نشده

 

4

نصب لیبل کپسولی PVC برای کابلها قبل از کیستون های شبکه

انجام شده

انجام نشده

 

5

کلیدهای رکها مشخص و بر روی کلیدها برچسب شماره رک زده شود

انجام شده

انجام نشده

 

6

در صورت وجود UPS  مرکزی و برق اضطراری در ساختمان، برق کلیه رکها و سویچها به سیستم اضطراری متصل شود.

انجام شده

انجام نشده

 

7

لیبل های روی پچ پنلها نصب شده است.

انجام شده

انجام نشده

 

8

کلیه Cable Management ها به درستی در مکان خود نصب شده اند.

انجام شده

انجام نشده

 

9

کلیه کابلهای داخل رکها با بست کمربندی و به صورت استاندارد فیکس شوند.

انجام شده

انجام نشده

 

10

کلیه نودهای شبکه طبق نقشه و شماره گذاری ها Ping test  شوند.

انجام شده

انجام نشده

ترتیب شماره نود + شماره اتاق + شماره رک + شماره ساختمان

B2R1RM204N12

توضیح : مثال فوق ساختمان شماره دو ، رک شماره یک ، اتاق شماره ۲۱۴و نود شماره ۱۲را مشخص می‌کند.

11

کلیه سویچها در محل خود نصب و تست ارتباط مورد نیاز صورت گرفته است.

انجام شده

انجام نشده

 

12

مستندسازی نقشه و نودهای شبکه انجام شده و در پایان کار به تفکیک اتاق ،نود،پچ پنل تحویل گردد

انجام شده

انجام نشده

 

13

در صورتی که کابلهای شبکه در کنار کابلهای برق قرار میگیرند از کابلهای شیلددار استفاده شود.

انجام شده

انجام نشده

 

14

برای لینکهای بین سویچی و اصلی (Uplink) لینک پشتیبان کشیده شود.

انجام شده

انجام نشده

 

15

ارتباط بین رکی از اتاق سرور تا هر رک کشیده شده و کابل پشتیبان در نظر گرفته شود و لیبل گذاری گردد.

انجام شده

انجام نشده

 

16

در رک و اتاق سرور از لامپ کم مصرف و لامپ مهتابی به علت ایجاد نویز استفاده نشود.

انجام شده

انجام نشده

 

17

در صورت کابل کشی در سقف کاذب، حتما لوله گذاری pvc  صورت گیرد و در صورت وجود سینی کابل، کلیه کابلها بر روی سینی فیکس شوند.

انجام شده

انجام نشده

 

 

 

دریافت فایل دستورالعمل کابل کشی اترنت.pdf
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر