راهبر سامانه (مسئول اتوماسیون)

2536

مدیر فاوا دانشگاه راهبر سامانه (مسئول اتوماسیون) را با معرفی کتبی واحد و اخذ تأییدیه های لازم و با صدور ابلاغ انشایی (حفظ سمت) منتصب می نماید.

شرایط راهبر سامانه (مسئول اتوماسیون) :

 1. تبحر درانجام فرآیند سنتی موضوع اتوماسیون و معرفی از سوی واحد محل ارائه دهنده خدمت الکترونیکی.
 2. دارا بودن حداقل اطلاعات فنی در حوزه رایانه به تشخیص مدیریت فاوا دانشگاه.
 3. اخذ تأییدیه از مدیریت حراست دانشگاه.

 

شرح و وظایف راهبر سامانه (مسئول اتوماسیون):

 1. برنامه ریزی برای آموزش مداوم به همکارانی که از اتوماسیون استفاده می کنند.
 2. کنترل صحت داده های سامانه با تشکیل کمیته ای در این خصوص با ریاست بالاترین واحد بکار گیرنده خدمت الکترونیک.
 3. دبیری کمیته مذبور و انجام امور مربوط به دعوت نامه ها، دستور جلسات، صورتجلسات، ارائه گزارشات به مدیریت حراست، مدیریت فاوا و ... .
 4. برقراری ارتباط موثر با پیمانکار (تولید کننده) اتوماسیون و انجام امور مربوط به قرارداد و سایر موارد.
 5. پشتیبان گیری از داده های سامانه، نگهداری نسخه پشتیبان، ارائه به حراست واحد و تست کیفیت پشتیبان.
 6. توجه به علائم حیاتی سامانه و اطلاع رسانی موارد مشکوک به نفوذ به سامانه به مدیریت فاوا.
 7. رعایت محرمانگی اطلاعات سامانه و عدم انتشار آن.
 8. تبعیت از خط مشی فنی ارائه شده از سوی مدیریت فاوا.
 9. شرکت در دوره های فنی نگهداشت، بهبود و گسترش سامانه که در این خصوص برگزار می گردد.
 10. تربیت نیروی متخصص فنی جایگزین.
 11. ارائه برنامه 6 ماهه برای اصلاح، ارتقاء و توسعه سامانه.

از مجموع 13 رأی

فاقد نظر