سمانه مومنی

804
نام و نام خانوادگی : سمانه مومنی

تحصیلات: کارشناس ارشد ریاضی محض

سمت: کارشناس اداره نرم افزار

تلفن محل کار:  31511003-058 


از مجموع 2 رأی

فاقد نظر