زهره بگم حسینی

1618

زهره بیگم حسینینام و نام خانوادگی: زهره بگم حسینی 

سمت: مسئول آمار معاونت توسعه و مدیریت منابع

مدرک تحصیلی: کارشناس آمار ریاضی

تلفن: 16-32221910 داخلی 222
از مجموع 3 رأی

فاقد نظر