اداره پشتیبانی و نرم افزار

2171

نظارت بر نرم افزارهای نصب شده در دانشگاه به منظور پشتیبانی لازم ، نظارت بر خرید و تهیه نرم افزارهای مورد نیاز، نیاز سنجی نرم افزاری واحدهای مختلف دانشگاه از وظایف این اداره میباشد.حوزه اتوماسیون های اداری و مالی

این حوزه شامل نرم افزارها و سامانه های مورد استفاده کاربران در واحدهای اداری و مالی و نرم افزارها و سامانه های پرسنلی مورداستفاده تمامی کارکنان دانشگاه

حوزه اتوماسیون های آموزشی ،پژوهشی،دانشجویی،وب سایت...

این حوزه شامل نرم افزارها و سامانه های مورد استفاده کاربران در واحدهای آموزشی ،دانشجویی و پژوهش مورداستفاده تمامی کارکنان دانشگاهمطالب مرتبط :از مجموع 2 رأی

فاقد نظر